Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej. 

 

analysieren analizować
anrufen dzwonić
anstellen zatrudniać
arbeiten als pracować jako
arbeiten für pracować dla
Arbeiter der, – pracownik fizyczny
Arbeitgeber der, – pracodawca
ausbilden kształcić
beschäftigen sich mit zajmować sie czymś
bestätigen zatwierdzać
Bestellungen bearbeiten opracować zamówienia
Computer nutzen używać komputera
Dienstreise machen wyjechać na wyjazd służbowy
fest angestellt sein być na etacie
forschern badać
führen prowadzić
helfen pomagać
herstellen / produzieren wytwarzać, produkować
Karriere machen robić karierę
kontrollieren kontrolować
koordinieren koordynować
kümmern sich um dbać, zajmować się, troszczyć się o
Kunden bedienen obsługiwać klientów
liefern dostarczać
Patienten aufnehmen przyjmować pacjentów
projektieren projektować
reparieren naprawiać
sauber halten utrzymywać w czystości
Schicht die, -en zmiana
schulen uczyć, szkolić
senden / schicken wysyłać
telefonieren telefonować
trainieren szkolić
Termin absagen odwołać spotkanie
Termin abstimmen ustalić spotkanie
treffen sich mit spotkać się z
überwachen nadzorować
unterhalten sich mit rozmawiać z
verdienen zarabiać
verkaufen sprzedawać
versichern zapewniać
verwalten zarządzać
vorbereiten przygotowywać
weiterkommen awansować
zurechtkommen mit radzić sobie z czymś

 

 

Arbeitssuche  (Poszukiwanie pracy)

Arbeitslosigkeit die, kein Pl bezrobocie
arbeitslos sein być bezrobotnym
Arbeit suchen szukać pracy
Arbeitsvermittlung die, -en biuro pośrednictwa pracy
Bewerber der, – kandydat
Bewerbungsschreiben einreichen złożyć podanie o pracę
keine Arbeit haben nie mieć pracy
Vorstellungsgespräch haben mieć rozmowę kwalifikacyjną

 

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN