Przy rzeczownikach po przecinkach podano sposób utworzenia liczby mnogiej.

aufgekratzt zadrapany, podrapany
bedienen obsługiwać
fehlen brakować
funktionieren działać, funkcjonować
Garantie die, -n gwarancja
Garantiefrist die, -en okres gwarancji
geborsten pęknięty
gefleckt poplamiony
Geldrückgabe die, -n zwrot pieniędzy
Geld zurück bekommen otrzymać zwrot pieniędzy
kaputt uszkodzony, niesprawny (o urządzeniu)
Loch das, Löcher dziura
mündliche / schriftliche Reklamation reklamacja ustna / na piśmie
Reklamation berücksichtigen uwzględnić reklamację
Reklamation machen złożyć reklamację
reparieren naprawiać
schmutzig brudny
unter Garantie na gwarancji
unzufrieden niezadowolony
zerstört zniszczony
zurückgeben oddać, zwrócić
zu teuer bezahlen przepłacić

Słownictwo opracowano na podstawie: „Organizer gimnazjalny. Język niemiecki.”, P. Kawa, J. Pac-Kabała, Wydawnictwo Szkolne PWN