Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne. W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w języku niemieckim zaimek sich odmienia się i większość form brzmi inaczej.

Odmiana czasownika zwrotnego:

sich freuen – cieszyć się
Ich freue mich (ja cieszę się)
Du freust dich (ty cieszysz się)
Er,sie,es freut sich (on cieszy się)
Wir freuen uns (my cieszymy sie)
Ihr freut euch (wy cieszycie się)
Sie freuen sich (oni, one cieszą się)
Sie freuen sich (Pan/Pani/Państwo cieszy się/cieszą się)

Szyk zdania z czasownikiem zwrotnym:

Szyk zdania
zdanie oznajmujące: Du freust dich schon auf die Sommerferien.
zdanie pytające: Freust du dich schon auf den Sommer?
zdanie pytające z zaimkiem: Worauf freust du dich schon?
Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim mają swoje zwrotne odpowiedniki w języku polskim i odwrotnie. Np. sich freuen (cieszyć się) jest zwrotny zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Ale uczyć się odpowiada niemieckiemu czasownikowi lernen, który nie jest zwrotny. Inny przykład: siadać  – sich setzen.

Przykładowe czasowniki zwrotne

Przykładowe czasowniki zwrotne
sich anziehen (ubierać się) sich kämmen (czesać się)
sich amüsieren (bawić się) sich rasieren (golić się)
sich ärgern (złościć się) sich schminken (szminkować się)
sich bedanken (dziękować) ! sich setzen (siadać)
sich beeilen (spieszyć się) sich treffen (spotykać się)
sich befinden (znajdować się) sich umziehen (przebierać się)
sich beschäftigen (zajmować się) ! sich unterhalten (rozmawiać)
! sich erholen (wypoczywać) sich waschen (myć się)
sich freuen (cieszyć się) sich verabreden (umawiać się)
sich fühlen  (czuć się) sich verabschieden (żegnać się)
sich interessieren (interesować się) sich vorbereiten (przygotować się)