Czas teraźniejszy Präsens określa czynność dziejącą się obecnie np. Ich fahre Rad. (Jadę rowerem.) Thomas liest ein Buch. (Tomek czyta książkę.) Wir sehen am Abend fern. (Oglądamy wieczorem telewizję.) Do czasu teraźniejszego Präsens należą czasowniki regularne, nieregularne, zwrotne, rozdzielnie złożone, nierozdzielnie złożone, modalne i posiłkowe. Każdy czasownik odmieniamy do osoby i warto wiedzieć, jakie są zasady tej odmiany.

1. Czasowniki regularne (regelmässige Verben) jak nazwa wskazuje, odmieniają się regularnie. Do tematu czasownika dochodzą odpowiednie końcówki. Przykładowe czasowniki należące do tej grupy to:

kaufen (kupować), machen (robić), malen (malować), schreiben (pisać), singen (śpiewać), trinken (pić)

kaufen machen malen schreiben singen trinken
Ich kaufe mache male schreibe singe trinke
Du kaufst machst malst schreibst singst trinkst
Er/sie/es kauft macht malt schreibt singt trinkt
Wir kaufen machen malen schreiben singen trinken
Ihr kauft macht malt schreibt singt trinkt
Sie/sie kaufen machen malen schreiben singen trinken

2. Czasowniki nieregularne (unregelmässige Verben) odmieniają się jak regularne, czyli dodaje się do tematu odpowiednie końcówki, ale oprócz tego zachodzi jeszcze w osobach „du” i „er/sie/es” pewna zmiana (tzw. nieregularność).

a) a = ä

 • fahren (jechać)
 • schlafen (spać)
 • laufen (biegać)
 • fangen (łapać)
 • waschen (myć)
b) e = i

 • sprechen (mówić)
 • werfen (rzucać)
 • essen (jeść)
 • helfen (pomagać)
 • nehmen (brać)
c) e = ie

 • sehen (widzieć/patrzeć)
 • lesen (czytać)

 

fahren schlafen sprechen werfen nehmen essen sehen lesen
Ich  fahre schlafe spreche  werfe nehme esse sehe lese
Du  fährst schläfst sprichst  wirfst nimmst isst siehst liest
Er/sie/es  fährt schläft spricht  wirft nimmt isst sieht liest
Wir  fahren schlafen sprechen  werfen nehmen essen sehen lesen
Ihr  fahrt schlaft sprecht  werft nehmt esst seht lest
Sie/sie  fahren schlafen sprechen  werfen nehmen essen sehen lesen

3. Czasowniki zwrotne (reflexive Verben) występują z „sich”, czyli „się”, które odmienia się przez osoby. Przykładowe czasowniki należące do tej grupy to:

 • sich freuen (cieszyć się)
 • sich waschen (myć się)
 • sich interessieren (interesować się)
  sich freuen sich waschen sich interessieren
Ich freue mich wasche mich interessiere mich
Du freust dich wäschst dich interessierst dich
Er/sie/es freut sich wäscht sich interessiert sich
Wir freuen uns waschen uns interessieren uns
Ihr freut euch wascht euch interessiert euch
Sie/sie freuen sich waschen sich interessieren sich

4. Czasowniki rodzielnie złożone (trennbare Verben) – jak nazwa wskazuje, trzeba te czasowniki rozdzielić przy odmianie. Oddzielamy przedrostek od tematu czasownika:

 • einkaufen (kupować)
 • fernsehen (oglądaćTV)
 • einladen (zapraszać)
 • zumachen (zamykać)
  einkaufen fernsehen einladen zumachen
Ich kaufe ein sehe fern lade ein mache zu
Du kaufst ein siehst fern lädst ein machst zu
Er/sie/es kauft ein sieht fern lädt ein macht zu
Wir kaufen ein sehen fern laden ein machen zu
Ihr kauft ein seht fern ladet ein macht zu
Sie/sie kaufen ein sehen fern laden ein machen zu

5. Czasowniki nierozdzielnie złożone (untrennbare Verben) wyglądają podobnie jak rozdzielne, jednak zaznaczone na czerwono przedrostki nie rozdzielają się.

 • bezahlen (zapłacić)
 • verkaufen (sprzedać)
 • gefallen (podobać)
 • ertragen (znosić)
 • empfinden (odczuwać)
 • entstehen (powstawać)
 • missbrauchen (wykorzystywać)
  bezahlen verkaufen gefallen entstehen
Ich bezahle verkaufe gefalle entstehe
Du bezahlst verkaufst gefällst entstehst
Er/sie/es bezahlt verkauft gefällt entsteht
Wir bezahlen verkaufen gefallen entstehen
Ihr bezahlt verkauft gefallt entsteht
Sie/sie bezahlen verkaufen gefallen entstehen

6. Czasowniki modalne (Modalverben) są zamkniętą grupą czasowników, czyli jest ich tylko tyle, ile widać poniżej. Odmieniają się różnie, dlatego najlepiej nauczyć się ich odmiany na pamięć:

  • können (móc,umieć,potrafić)
  • müssen (musieć)
  • wollen (chcieć)
  • sollen (mieć powinność)
  • dürfen (mieć pozwolenie)
  • mögen (lubić)
  • möchten (chcieć)
  können müssen wollen sollen dürfen mögen
Ich kann muss will soll darf mag
Du kannst musst willst sollst darfst magst
Er/sie/es kann muss will soll darf mag
Wir können müssen wollen sollen dürfen mögen
Ihr könnt müsst wollt sollt dürft mögt
Sie/sie können müssen wollen sollen dürfen mögen

7. Czasowniki posiłkowe (Hilfsverben):

 • haben (mieć)
 • sein (być)
 • werden (stawać się, zostać)
  haben sein
Ich habe bin
Du hast bist
Er/sie/es hat ist
Wir haben sind
Ihr habt seid
Sie/sie haben sind