Czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich (się) to tzw. czasowniki zwrotne. W języku polskim mamy też takie czasowniki, jednak różnica polega na innej odmianie zaimka zwrotnego się przez osoby. W języku polskim się brzmi tak samo przy wszystkich formach osobowych, a w języku niemieckim zaimek sich odmienia się i większość form brzmi inaczej.

Odmiana czasownika zwrotnego:

sich freuen

cieszyć się

Ich freue mich

Du freust dich

Er, sie, es freut sich

Wir freuen uns

Ihr freut euch

Sie freuen sich

sich erholen

wypoczywać

Ich erhole mich

Du erholst dich

Er, sie, es erholt sich

Wir erholen uns

Ihr erholt uns

Sie erholen sich

sich treffen

spotykać się

Ich treffe mich

Du triffst dich

Er, sie, es triifft sich

Wir treffen uns

Ihr trefft euch

Sie treffen sich

Szyk zdania z czasownikiem zwrotnym:

Zdanie oznajmujące:Du freust dich auf die Sommerferien.
Zdanie pytające:Freust du dich schon auf den Sommer?
Zdanie pytające z zaimkiem:Worauf freust du dich schon?

Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim mają swoje zwrotne odpowiedniki w języku polskim i odwrotnie. Np. uczyć się odpowiada niemieckiemu czasownikowi lernen, który nie jest zwrotny. Inny przykład: siadać  – sich setzen.

Przykładowe czasowniki zwrotne:

sich anziehen

ubierać się

sich amüsieren 

bawić się

sich ärgern 

złościć się

sich bedanken 

dziękować

sich beeilen 

spieszyć się

sich befinden 

znajdować się

sich beschäftigen 

zajmować się

sich erholen 

wypoczywać

sich freuen 

cieszyć się

sich fühlen  

czuć się

sich interessieren 

interesować się

sich kämmen 

czesać się

sich rasieren 

golić się

sich schminken 

szminkować się

sich setzen 

siadać

sich treffen 

spotykać się

sich unterhalten 

rozmawiać

sich waschen 

myć się

sich verabreden 

umawiać się

sich verabschieden 

żegnać się

sich vorbereiten 

przygotować się